ថ្ងៃ​ពុធ, ខែ​ឧសភា 27, 2020
LIVE

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ឈុត​អាវ​បែក​ធ្លាយ​មួយ​ចំនួន​ របស់​ក្លឹប​នៅ​រដូវ​កាល​ ២០២០/២១ ដោយ​យក​បាន​តាម​រយៈ​ Footy Headlines៖

១. ក្លឹប​ Arsenal៖

នេះ​ជា​ឈុត​អាវ​សម្រាប់​នៅ​ក្រៅ​ដី​
នេះ​ជា​ឈុត​អាវ​​ទី​៣​

២. ក្លឹប​ Chelsea៖

នេះ​ជា​ឈុត​អាវ​សម្រាប់​នៅ​ក្រៅ​ដី​
នេះ​ជា​ឈុត​អាវ​​ទី​៣​

៣. ក្លឹប​ Liverpool៖

នេះ​ជា​ឈុត​អាវ​សម្រាប់​​នៅ​ក្នុង​ដី​
នេះ​ជា​ឈុត​អាវ​សម្រាប់​នៅ​ក្រៅ​ដី​
នេះ​ជា​ឈុត​អាវ​​ទី​៣​

៤. ក្លឹប​ Manchester United៖